Ris & Pasta

Ris & Pasta

Shinzu Sushi Ris – 1kg

SKU: N03012
39,95 kr.

Rice Paper Rose Round 22CM – 400g

SKU: VA012974
30,95 kr.

Rice Paper Round 22CM – 340g

SKU: V03009
21,95 kr.

Premium Thai Glutinous Rice – 1kg

SKU: T13789
32,95 kr.

Haruka Sushi Rice – 1kg

SKU: Ju07088
46,95 kr.

Nur Jahan Basmati Rice – 5kg

SKU: PM01023
122,00 kr.

Gold Sheep Riceberry – 1000g

SKU: TU03118
57,95 kr.

Jasmine Rice – 4kg

SKU: TM013332
85,95 kr.

Rozana Basmati Rice – 1kg

SKU: P07112
27,95 kr.

Zebra Basmati Rice – 5kg

SKU: IM010015
148,95 kr.

Kilic Jasmin ris – 900g

SKU: K011236
26,95 kr.

Oishii Yamato Sushi Ris – 1kg

SKU: J03016
38,95 kr.

Swad Original Basmati ris – 500g

SKU: IN01130
20,95 kr.

Kilic Basmati ris – 900g

SKU: K011233
26,95 kr.

Double Zebra Thai Jasmine Rice – 5kg

SKU: T070447
130,95 kr.

Thai Jasmine Rice Hom Mali – 1kg

SKU: TK70502
29,95 kr.

Sunlee Thai Jasmine Rice – 5kg

SKU: TK70155
160,95 kr.

Royal Tiger Sushi ris – 2kg

SKU: T01052
78,95 kr.

Sun Clad Shinode Sushi Rice – 500g

SKU: IT01021
22,95 kr.

Kilic Jasmin ris økologisk – 900g

SKU: KM011226
39,95 kr.

Sunlee Søde ris – 5kg

SKU: TK70491
125,95 kr.

Sunlee Brown Rice – 1kg

SKU: TK70132
39,95 kr.

Sunlee Berry Rice – 1kg

SKU: TK70177
46,95 kr.

Sunlee Glutinous Rice – 1kg

SKU: TK70490
39,95 kr.

Oishii Yamato Sushi Ris – 10kg

SKU: J03019
342,95 kr.